تحقیق رشته های مدیریت با عنوان سیستم مدیریت یکپارچه IMS

تحقیق رشته های مدیریت با عنوان سیستم مدیریت یکپارچه  IMS درفرمت ورد ۲۰ صفحه قابل ویرایش پیش از این استقرار سیستم های مدیریت کیفیت بر اساس اسـتانداردهای بـین المللـی ایـزو ٩٠٠٠بـه منظـور تأمین خواسته های مشتریان و تثبیت یک سیستم مدیریتی و همچنین اسـتاندارد ایـزو ١۴٠٠٠بـرای کـاهش آلودگی و ایجاد یک سازمان سبز و متعهد در قبال سـلامتی جامعـه در سـازمانهای متعهـد بکـار گرفتـه ش د و مدیران توانستند زمینه های مناسب را برای استقرار سیستم مدیریت ایمنی فراهم نمایند. سازمانهایی کـه دارای سه سیستم مدیریت کیفیت، محیط زیست و مدیریت ایمنی باشند قـادر خواهنـد بـود در مـدت زمـان مناسـب موجبات استقرار فلسفه مدیریت کیفیت جامع را فراهم آورند. ازآنجاکه هر سه سیستم فوق کمک به تـأمین نیازمنـدیهای کارکنـا، مشـتریان و جامعـه را بعنـوان مو ـور محرکه سازمان مطرح می کنند، لذا بدون استقرار سیستم ایمنی که تأمین کننده سلامتی کارکنـان و خـانواده آنها می باشد، دسترسی به فلسفه مدیریت کیفیت جامع امکان پذیر نخواهد بود. استقرار سه سیستم فوق همزمان به استقرار یک سیستم مدیریت ترکیبی یا جامع کمک خواهد نمـود. در ایـن س …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *